รายละเอียด
ห้องปล่อยของ มือ1 มือ2
- โพสต์ลงขายสินค้าโดยไม่ต้องรออนุมัติ
- โพสต์/ไลฟ์ ได้ไม่จำกัดครั้ง
- โพสต์ขายได้เฉพาะแม่ค้าที่มีรหัสเท่านั้น

ห้องปล่อยของ มือ1 มือ2

ราคา 300.00 บาท

จำนวนวัน 30 วัน

กลุ่ม Facebook
รายชื่อกลุ่มในแพคเกจ จำนวนสมาชิก
ห้องปล่อยของ มือ1 มือ2 620,574 คน
แพคเกจแนะนำ